Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Η συμφωνία του Φιλικού Διακανονισμού, ισχύει μεταξύ των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών εταιριών και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν την ζημία του ασφαλισμένου τους όταν:

 1. το ατύχημα συμβεί εντός Ελλάδας
 2. εμπλέκονται δύο οχήματα
 3. υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης με τις συνθήκες του ατυχήματος
 4. Συμφωνήσει ο ένας από τους δύο εμπλεκομένους οδηγούς και η ασφαλιστική του εταιρία για την κατά 100% υπαιτιότητα του ή και οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί για την 50% συν-υπαιτιότητά τους
 5. Η « υπαίτια » ασφαλιστική εταιρία απαντήσει εντός της υποχρεωτικής προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών , συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας επικοινωνίας
 6. Το ποσό της αποζημίωσης για υλικές ζημίες δεν ξεπερνά τα 6.500 € και για σωματικές βλάβες δεν ξεπερνά ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 €, με ανώτατο όριο τα 30.000 € συνολικά για κάθε ατύχημα.

Οι καλυπτόμενες υλικές ζημίες περιλαμβάνουν:

 1. Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος , συμπεριλαμβανομένων των φόρων
 2. Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Οι ασφαλισμένοι διατηρούν πάντα το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από τον ασφαλιστή του υπαιτίου οδηγού , σύμφωνα με τις διατάξεις περί αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων.

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Για τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν από 01/06/2000, οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του διακανονισμού αυτού, προχώρησαν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποζημίωση των ασφαλισμένων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης.
Με τo σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού και σε περίπτωση ατυχήματος η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία προβαίνει σε αποζημίωση του αναίτιου ασφαλισμένου της, απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαιτίου.

Πότε εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός;

Για να εφαρμοστεί ο διακανονισμός ζημιάς, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το ύψος των Υλικών Ζημιών του οχήματος που αποζημιώνεται να είναι ίσο ή μικρότερο των € 6.000,00
 2. Το ύψος των Σωματικών Βλαβών των παθόντων που αποζημιώνονται να είναι ίσο ή μικρότερο των € 6.000,00
 3. Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ μόνο δύο οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού
 4. Ατύχημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος

Η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρία, με σκοπό την περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της Φιλικής Δήλωσης, βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου.
Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγω δεν έχετε το παραπάνω έντυπο, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ., προκειμένου να σας αποσταλεί.
Η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Φιλικής Δήλωσης σε κάθε περίπτωση επιταχύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διακανονισμό της ζημιάς.

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Σ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2011

Φροντίδα Αποζημίωσης

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία που είστε ασφαλισμένος ή η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου δεν συμμετέχει στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού;
Ο παθών θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία του υπαίτιου προκειμένου να αποζημιωθεί.