Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ σας μαθαίνει:
«όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει»
Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της αρχής (αρθρα 914 Α.Κ) επισύρει ευθύνες σε βάρος αυτού που προκάλεσε την ζημιά και εμπίπτει σε υποχρέωση αστικής ευθύνης αποζημίωσης για τις προξενηθείσες σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, ή ποινικές κυρώσεις ανάλογα με το βάρος της παράβασης.
Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ σας γνωρίζει την ασφάλιση «Αστική Ευθύνη», η οποία κατατάσσεται σε:

Παρακάτω σας αναφέρουμε ενδεικτικά το πλήθος των καλύψεων στα 3 βασικά είδη αστικής ευθύνης:

Α. Γενική Αστική Ευθύνη

Β. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Αφορά της ευθύνη ενός ελεύθερου επαγγελματία για την πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ανθρώπινο λάθος):

Γ. Αστική Ευθύνη Προιόντων

Τα ελαττωματικά προιόντα είναι και δική μας ευθύνη.
Καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλισμένου, για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προιόντος.
Καλύπτονται:

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ σας εξασφαλίζει πραγματικά.